Cần 2 thợ nail biết lam tay chân nước va díp khu Mỹ trắng 100% Tip cao tiệm cách ATL khoang 2:30phuc va cách Charlotte 2 tieng
Xin lien lạc kim hoặc text 9102320059