cần thợ nữ biết lam Dip / bột. Chân tay nước cũng ok. Có chổ cho thợ ở xa . Tiệm rộng rãi, thoải mái. Tiệm khu Mỹ trắng . Giá cao,Tip hậu . Xin liên lạc qua số phone call or text ten Quyên Name Phone Number: (928) 862-8818 Name: Quyen

Name: Quyen

Phone Number: (928) 862-8818