Cần thợ nails biết làm bột và tay chân nước. Tiệm ở thành phố nhỏ Grinnell,IA , làm khong cạnh tranh, khách mỹ trắng, tip nhiều. Có chổ ở cho thợ.
mọi chi tiết xin liên hệ Tyty 515-650-2189 hoac 641-260-7557
Thank You.