Cần thợ nails làm bột, tay chân nước và biết làm nhiều càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia. Có chỗ ở đàng hoàng. Muốn thêm chi tiếc
xin liên hệ Trung: 734-250-2086