Tiem dong khách can tho nails, khu Mỹ trang 100%, bao luong $1000/tuần trên an chia. Co nha riêng, cách tiem 10phut, xin gọi 814-270-6400