Tiem sang can nhieu tho Chan tay nước biết son gêl cang tốt. Phai co kinh nghiệm va lam tu 6-7 mot Tuan. Tiem rất dong khách va nam trong khu Mỹ trang chi nen tip rất cao. Co cho o cho tho o xa. Bao luong tuy theo tay nghe Việc lam nay la cho tho muon co cho lam lau dai va on dinh. Neu can them chi tiết xin liền lạc Van. 920-809-2234