Income từ $4,500-$6,000/1 tháng. Missouri cần thợ xuyên bang gấp, khách đông Mỹ Trắng 100%. Tip hậu, tiệm lớn, làm việc thoải mái, gần Đại Hội Thánh Mẫu. L/L Stephanie (909) 948-8511 or 417-501-8179