Cần thợ nam nữ thợ làm gel , làm bột,tiệm nằm khu mỹ trắng típ cao. chỗ làm việc thân thiện vui vẻ lương thoa thuận.thanks