Can nhieu tho. CTN SNS Bot. Tiem Lon, outlet mall, my Trang sang tip nhieu.