Cần thợ Nails, tiệm rất đông khách,Tiệm không làm acrylic, làm vui vẻ như gia đình. Lương trung bình $1000/tuần. Xin liên lạc 205-777-4854 Or 205-886-4261.

Thank you