Tiem cach Houston 1hr 30”
Mo 7ngay/tuan. Can tho CTN hoac Bot va Dip. Bao luong Tu $1000 tro len Tuy Theo Tay nghe.
Co phong rieng cho Tho. Luong chia Chia 5/5.
Pedi $25-100
FUllset $30-65
Wax $10-35
Facial $45-65
Turn chia Theo tien.. Rat Cong Bang
Goi lam lien (903)918-9100