Tiệm khu Mỹ trắng khách hiền tip hậu mùa hè mát mẽ.Đang rất cần thợ bột và tay chân nước vợ chồng ok,giúp train thợ mới có bằng.bao lương hoặc ăn chia $1.000 up/6 ngày.Xin liên lạc 928 925 5209 Thanks.