Cần thợ nail kinh nghiệm bột , làm TCN, bao lương $1.000/6days.off sunday Cần thợ nữ TCN, biết wax càng tốt, bao lương . Có cho o dang hoan va internet cho thợ ở xa.
Xin liên lạc:Lee 575-446-6200