Tiệm vùng Mỹ Trắng khách sang, income cao, tip hậu (đa số tiền mặt). Tiệm trả 60/40 check/cash. Ngày làm uyển chuyển. Tiệm 10 mở cửa 7 giờ hết nhận khách. Có nhiều ưu đãi cho thợ có khả năng build khách. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết