Cần gấp nhiều thợ nails vùng alpharetta. Bao lương/ăn chia tuỳ khả năng.
Vui lòng liên lạc : 843-227-1019
Thank you