Cần thợ nail có bằng SC giỏi dipping, acrylic. Lương bao or ăn chia. Tiệm vùng mỹ trắng tip cao.