Tuyển thợ nữ full time, biết làm bột. Khu Mỹ trắng, đông khách, tip cao, chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Xin vui lòng liên lạc.

(NiNi) – (813) 353-0991