Cần thợ bột & thợ tay chân nước. Tiệm cách chợ hk 25 mins. Chỗ làm vui vẻ, công bằng, tip cao. Cần liên hệ Hanh 470-398-2358