Can tho nail nu biet Lam gioi bot full time hoac Lam cuoi Tuan. Tiem o Johns Creek gan duong 141. Cho Lam vui ve, thoai Mai, se bao luong neu can. Xin lien lac: 770-495-5888