-Có Kinh Nghiệm làm bột
-Hoặc Thợ Tay Chân Nước, Dip
Bao Lương Hoặc ăn Chia (tùy theo khả năng)