Làm khu mỹ trắng, good tip. Có nhà ở riêng cho thợ (free). Gọi # 317-340-8783 hoặc # 317-809-1233