Cần thợ nail có bằng NC biết làm bột ,tay chân nước ,dip .Hoặc thợ tay chân nước only .Bao lương 1000-1200 tuỳ theo tay nghề .Khách mỹ trắng 100%.Tip rất cao .Chỗ làm vui vẻ .
Xin gọi : 843 276 6562
Or 828 693 7390