Cần thơ làm bột và chân tay nước có kinh nghiệm làm khu mỹ đen (Decatur). Tiệm sạch sẽ và sang. Xin liên lạc 404 626 6632, text only please.