Cần thợ nail co bang, bao lương $1000/tuần tren chia. Có chỗ ở cho thợ. Tiệm lớn o Alabama, khu mỹ trắng rat dong khach, gia cao, tip hậu, Cho lam thoai mai vui ve.
XLL: Viet: 414-828-2110 ,Phuong: 414-305-1999.