ở Mesa cần thật nhiều thợ. Chủ và thợ vui vẻ nhẹ nhàng, khách hàng dễ chịu Tiệm mở tuần 6 ngày .Sunday Closed. >>>Bao Lương cho thợ Giỏi – hơn ăn chia:<<< CTN + Color Gel $700/wk + Bột & Bột nhúng SNS $850/wk + Wax & Facial $900/wk + Eyelash Extensions $1000/wk + Mircobladding $1200/wk === XLL: Anh Nada (714) 468-9696===