Cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước .Bao lương ,ăn chia ,trên chia dưới bù ….chìu tuốt (Bảo đảm $1000/tuần trở lên ,tip good ,khách sang) .Có chổ ở cho thợ nữ .Tiệm gần Chicago ,Illinois (cách 45 phút) . Tiệm ở Munster ,Indiana (cách Hosre shoe Casino 15 phút) Liên lạc 812-204-8773