Cần thợ biết làm bột và sns . Tiệm đẹp , sang ở khi 280. Income ổn định , tip tốt , không khí làm việc vui ve hoà đồng .