Cần thợ tay chân nước , bột gấp, tip rất cao, mỹ trắng , kế bên Kroger. Chổ làm vui vẻ , thoải mái