Tiệm nail lớn vùng Mesa, cần nhiều thợ Nam/Nữ PART TIME OR FULL TIME, biết làm everything hoặc Chân tay nước, bao lương $1,200 – $1,400/tuần. Trên ăn chia! TIỆM RẤT ĐÔNG KHÁCH. Chỗ làm vui vẻ, không bon chen. THỢ WEEKEND OK TOO!!!
Thật lòng xin gọi: NATALIE Cell 480-332-7260 Xin cảm ơn. THO WEEKEND OK TOO!!!