Tiệm khu khách trắng ,giá cao ,dip nhiều,tip nhiều… cần thợ nail có tâm huyết với nghề,lương bao đảm 1000-1200 trên ăn chia,sẽ sắp xếp chỗ trong thời gian đầu,không khí thoải mái ko tranh giành,a/c thật lòng muốn thay đổi chỗ làm liên hệ Sarah 7319248245 or 9313689880