Tiệm đang cần nhiều thợ. Chân tay nước, bột, hoặc everything. Bao lương up to 150/ngay tuy theo tay nghề. Khách sns/bột rất đông nên mùa hè và mua đông income rất đều. Nếu có nhu cầu xin liên lạc Tân 6784465660