Edin Nail Trong khu publix plaza ở Lakewood Ranch, tip cao, tiệm đang Cần thợ nail nam hay Nữ license Florida biết làm GEL và DIP biết làm bột càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia.
Liên lạc: David huynh (work) 941-351-3346.
Thank you