Can tho nail gap nam or nu . Lam o trong crossgate mall . Co bao Luong . Tho xuyen bang cung ok . Co phong cho thue . Lien he ha 5183481671 or
518 491 5418