Cần thợ Nail Nữ hay Nam biết làm SNS, Gel, tay chân nước. Tiệm khu Midtown- Atlanta Chỗ làm việc vui vẻ, công bằng, . Income cao, tip hậu. Cần thợ Nail làm lâu dài. Xin vui lòng liên lạc Linh 4044884372