Tiệm Nail vùng South Cobb Dr,Marietta ( Cobb ) . Cần thợ Nail gấp biết làm everything,chổ làm thoải mái,vui vẻ. Tiệm open 10am-7:30pm, Sunday Closed ,đảm bảo lương nếu cần,thật lòng xin liên lạc (678)742-8988 thanks