Cần gấp thợ nail biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Bao lương theo khả năng. Khu trắng, sang, tip cao.