Tiệm khu Mỹ trắng vùng Cumming GA cần thợ nail gấp . Tiệm hiện đang rất đông khách , có rất nhiều khách làm SNS , Tip rất cao. Cần thợ Biết làm SNS hoặc tay chân nước gấp Bao lương hoặc ăn chia , chổ làm vui vẽ thoải mái. Xin liên lạc : Tommy (470)416-9035