Tiệm Nail lớn nhất South Bend/
Mishawaka /Elkhart vùng khách mỹ trắng, giá rất cao, tip hậu. Cần tho nam nữ làm tay chân nước, nếu biết làm bột càng tốt. Tiệm làm vui vẻ. Xin liên lạc Tracy để biết thêm chi tiết. 678-761-6899