Cần gấp thợ nails chan tay nước, biet lam gel, bột, SNS càng tốt. Tiệm cách chợ Hong Kong 2 khoảng 10 phút. Khách sang. Tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc: Cell: 678-427-9315.