Can gap nhieu tho Nail co kinh nghiem, biet lam everything cho 1 tiem o Jax Beach va 1 tiem o Riverside. Khu sang, tip cao. Lien lac Tracy (856)3082804