Cần thợ nail biết làm tcn/sns… Khu Roswell tiệm làm vui vẻ, tip cao.