Can tho nail nu biet lam moi thu. Tiem nam trong khu publix, my trang. Cho lam vui ve , gia nail cao, tip cao. Bao luong hoac an chia . Luong tu 900-1300 . Co phong cho share. Xin lien lac Nick 352-260-2279