Cần gấp thợ có kinh nghiệm bột và tay chan nước ,tiệm vùng snellville ,khách trắng đen ,khách hiền dể thương tip nhieu tiệm ít thợ income cao ,chổ làm vui vẻ thoải mái ,tiem Cách chợ ASI cũ 15 phút và chợ Hk 20 phút ,