Cần Thợ Nails. Biết làm bột hoặc chân tay nước. Tiệm mi trắng, tiền tip cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý Có phòng cho thợ ở xa. Tiệm ở Novi Michigan Please call Trang 248-550-2324 Or 616-808-7713