CẦN THỢ NAIL NỮ CÓ KINH NGHIỆM, LÀM FULL-TIME BAO LƯƠNG HAY ĂN CHIA TUỲ Ý, VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH QUANH NĂM, TIỆM RẤT ĐỘNG KHÁCH, ĐẢM BẢO INCOME CAO,

XIN LIÊN LẠC:
CELL (732) 476-8290
CELL (732) 476-8264