Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đãm $200/day, hơn thì ăn chia. ̣(Bảo đãm quanh năm )
Lương trung Bình $1500 hơn /Tuần.
Giá Nail cao, pedi $30,45,50. Full set $40+, Ombre $60+
Tiệm Lớn, Khách mỹ tráng, Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, hòa đồng.
Tip $500 +/ Tuần.
Xin liên lạc .757-351-9143. (Hãy text nếu khong nghe phone.)

DB Nail Studio
2125 Starmount parkway
Chesapeake, Va 23321

DB Nail Studio
550 First Colonial Rd
Virginia Beach, Va 23451
Thanks