Tiem trong khu my trang , khach sang ! Chu tre chiabl turn cong bang , that long xin lien lac