Tiệm Paris Nails in Marietta 30060 , cần thợ bột ,biết làm everything càng tốt,tiệm thoải mái,chủ thợ hoà đồng,thật lòng muốn đi làm xin liên lạc phone tiệm – 678-742-8988 Cell 770-905-6273