Cần Thơ Nail gấp: bao lương Thợ Bột tuy Theo ka nang. Thợ Tay Chưng nước. Monday to Wednesday 12 Pm to 8 Pm ; Thursday to Saturday 10 Am to 8 Pm and Sunday 11 Am to 6 Pm. Full time or part time.