Cần thợ Nail kinh nghiệm làm tay chân nước hoặc làm tất cả! Bao lương/ăn chia tuỳ theo kinh nghiệm. Xin liên lạc Tú: 9543609777 or 9544398315. Thank you!